Loving Croatia is a full-time job

Ina Vukic

Ten years ago, on 19 October 2011, ahead of the 20th anniversary of the fall of Vukovar that is marked by brutal Serb aggression, savage murder, and ethnic cleansing of Croats, I wrote and published my first article on my blog website “Croatia, the War, and the Future”. In these 10 years I grew a successful blog, I made my mark across the world as an influencer in promoting Croatian truth in the English language. The audience that accesses my blog and visit my articles approaches millions across 227 countries and independent territories. It took love, dedication, consistency, verifiability, hard work and, of course the interest and efforts of people who visit my blog, read the articles, and share them in their works or on social media. THANK YOU ALL!

Suffice to say, what motivated me to blogging was the appalling lack of truth in the world mainstream media and publications about Croatia, its history, and its efforts in distancing itself from the communist Yugoslavia. I wanted the world to know the truth and not the lies written by the Yugoslav communists and Serbs, and their partners throughout the world, including in Croatia itself, who made it their business to vilify with brutal lies the glorious truth of the Croatian nation that always wanted freedom and nothing but freedom to rule over its own life.

In these 10 years I wrote and published 1,103 articles in the English language and on average each of 1,400 words. Together they add up to 1,844,200 words. Furthermore, about 450 of these were translated into the Croatian language and published by various Croatian portals and coupled with another 350 articles written as comments or submission letters in efforts to address inaccuracies written by others throughout the world about Croatia and its fight for independence another 1,590, 535 words poured from my pen in these past ten years. My articles published on my blogsite have been quoted and referred to in 20 books or textbooks, dozens of mainstream newspapers across the world and 175 Academic papers across the world and universities. Most of my articles and opinions deal with international justice as related to wars, the 1990’s wars in the territory of former Yugoslavia, transitioning from communism into democracy, the horror of communist crimes and the Holocaust on the territory of former Yugoslavia, which was relatively manifested the worst within Serbia and not Croatia, as the world was led to believe via fabricated victim numbers and twisted events.

To have a future one desires one must have a past that is reflected in truth and not vilification, lies and fabrications. Hence, I intend to continue writing about the truth of Croatia and its wonderful nation and thanking you all for taking the time and steps on this path of the truth with me. Ina Vukic

ARTICLE IN THE CROATIAN LANGUAGE:

Voljeti Hrvatsku posao je s punim radnim vremenom!

Prije deset godina, 19. listopada 2011., uoči 20. godišnjice pada Vukovara koji je obilježen brutalnom srpskom agresijom, divljačkim ubojstvom i etničkim čišćenjem Hrvata, napisala sam i objavila svoj prvi članak na web stranici svog bloga „Hrvatska, rat, i budućnosti ”. U ovih 10 godina razvila sam uspješan blog, ostavila svoj trag u cijelom svijetu kao influencer u promicanju hrvatske istine na engleskom jeziku. Publika koja pristupa mom blogu i posjećuje moje članke broji prema milijunima u 227 zemalja i neovisnih teritorija. Trebali su ljubav, predanost, dosljednost, provjerljivost, naporan rad i, naravno, interes i trud ljudi koji posjećuju moj blog, čitaju članke i dijele ih u svojim radovima ili na društvenim medijima. HVALA SVIMA!

Dovoljno je reći, ono što me motiviralo za pisanje bloga bio je zastrašujući nedostatak istine u svjetskim mainstream medijima i publikacijama o Hrvatskoj, njezinoj povijesti i njezinim naporima da se distancira od komunističke Jugoslavije. Htjela sam da svijet zna istinu, a ne laži koje su napisali jugoslavenski komunisti i Srbi, i njihovi partneri diljem svijeta, uključujući i samu Hrvatsku, koji su se obavezali da brutalnim lažima omalovažavaju slavnu istinu hrvatske nacije koja je oduvijek želila slobodu i ništa osim slobode da vlada vlastitim životom.

U ovih 10 godina napisala sam i objavila 1.103 članka na engleskom jeziku i u prosjeku svaki od 1.400 riječi. Zajedno broje do 1.844.200 riječi. Nadalje, njih oko 450 prevela sam na hrvatski jezik i bivaju objavljeni na raznim hrvatskim portalima, zajedno s još 350 članaka napisanih kao komentari ili dopisi u nastojanju da se isprave netočnosti koje su drugi u cijelom svijetu napisali o Hrvatskoj i njezinoj borbi za neovisnost, još 1.590.535 riječi izlilo se iz mog pera u ovih deset godina. Moji članci objavljeni na mojoj web stranici citirani su u 20 knjiga ili udžbenika, desecima mainstream novina širom svijeta i 175 akademskih radova širom svijeta i sveučilišta. Većina mojih članaka i mišljenja bavi se međunarodnom pravdom u vezi s ratovima, ratovima devedesetih na području bivše Jugoslavije, prijelazom iz komunizma u demokraciju, užasom komunističkih zločina i holokaustom na području bivše Jugoslavije, što se relativno očitovalo najgore u Srbiji, a ne u Hrvatskoj, kako se svijet uvjeravalo izmišljenim brojevima žrtava i iskrivljenim događajima.

Da bi neko imao budućnost, mora imati prošlost koja se ogleda u istini, a ne u omalovažavanju, lažima i izmišljotinama. Stoga namjeravam nastaviti pisati o istini Hrvatske i njezinoj divnoj naciji i zahvaliti vam svima što ste sa mnom odvojili vrijeme i korake na ovom putu istine. Ina Vukić

Disclaimer, Terms and Conditions:

All content on “Croatia, the War, and the Future” blog is for informational purposes only. “Croatia, the War, and the Future” blog is not responsible for and expressly disclaims all liability for the interpretations and subsequent reactions of visitors or commenters either to this site or its associate Twitter account, @IVukic or its Facebook account. Comments on this website are the sole responsibility of their writers and the writer will take full responsibility, liability, and blame for any libel or litigation that results from something written in or as a direct result of something written in a comment. The nature of information provided on this website may be transitional and, therefore, accuracy, completeness, veracity, honesty, exactitude, factuality and politeness of comments are not guaranteed. This blog may contain hypertext links to other websites or webpages. “Croatia, the War, and the Future” does not control or guarantee the accuracy, relevance, timeliness or completeness of information on any other website or webpage. We do not endorse or accept any responsibility for any views expressed or products or services offered on outside sites, or the organisations sponsoring those sites, or the safety of linking to those sites. Comment Policy: Everyone is welcome and encouraged to voice their opinion regardless of identity, politics, ideology, religion or agreement with the subject in posts or other commentators. Personal or other criticism is acceptable as long as it is justified by facts, arguments or discussions of key issues. Comments that include profanity, offensive language and insults will be moderated.
%d bloggers like this: